Kartlegging av digital basiskompetanse i Øst-Finnmark

Forside > Prosjekt > Kartlegging av digital basiskompetanse i Øst-Finnmark
Muligens en liten ingress om prosjektet. Eller trenger prosjektet ingress i det hele tatt? Ønsker de å prsentere prosjektene deres på samme måte som artiklene publiseres, for å gjøre det enklere for oss men også for å ha coherency.

Om prosjektet

Øst-Finnmark regionråd ønsker å styrke regionenes generelle it-kompetanse for kommuneansatte i
de 9 deltakerkommunene i Øst-Finnmark. Prosjektet skal bidra til å møte fremtidens krav til
digitalisering og bærekraftig ressursbruk i utøvelse av kommunale tjenester. Man ønsker samtidig å
bygge bilde av en fremtidsrettet region som fremstår som attraktiv både for egne innbyggere og
mulige tilflyttere. Prosjektet skal bidra til å møte fremtidens krav til digitalisering og bærekraftig
ressursbruk i utøvelse av kommunale tjenester. Med utgangspunkt i en modell som er utarbeidet av
Datakortet AS for kartlegging av generell it-kompetanse, ønsker man å gjennomføre undersøkelse
blant alle kommuneansatte i regionen. Førstegangs kartlegging er allerede gjennomført i Sør-Varanger kommune, noe som også er bakgrunnen for at Regionrådet har fått informasjon og fattet interesse for dette prosjektet.
Det ble gjort følgende vedtak da saken ble behandlet i Øst-Finnmark regionråd:

ØFR-sak 3/19
Prosjekt «Vurdering av ansattes data-kompetanse»

Vedtak:
Det opprettes et felles prosjekt i regi av regionrådet der alle kommunene i Øst-Finnmark
Regionråd deltar. Prosjektet skal i tillegg til å avdekke de ansettes data kompetanse også
inneholde en plan for et oppfølgingsprosjekt hvor man skal gi de ansatte som har behov
for det relevant data kompetanse.

Les mer i prosjektplanen i vedlegget

 

Sluttrapport

Prosjektet har vist resultat som ikke avviker så mye fra tilsvarende undersøkelser i andre organisasjoner.
Det har blitt dokumentert til dels store mangler i grunnleggende dataferdigheter. Det er ikke laget detaljerte analyser på grupper ut fra alder, stilling osv pga det lave antallet deltakere som da ville bryte med anonymiteten som var en forutsetning i prosjektet.
Det var en veldig stor variasjon i deltakelsen fra de enkelte kommunene. Vi har en spredning fra Gamvik med en deltakelse på 70% til Tana på 18%. Resultat per kommune må vurderes i henhold til andelen deltakere.

Les mer fra sluttrapporten i vedlegget

Last ned dokumenter