Om Oss

Hva Øst-Finnmarkrådet er

Øst-Finnmarkrådet IPR, er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra Øst-Finnmark. Rådet skal arbeide med samfunnsutvikling for å styrke regionen, i henhold til enhver tid gjeldende strategiplan vedtatt av Øst-Finnmarkrådet.

Øst-Finnmarkrådet består av følgende kommuner:
• Lebesby
• Gamvik
• Tana
• Berlevåg
• Båtsfjord
• Vardø
• Vadsø
• Nesseby
• Sør-Varanger

Representantskapet

Hvert kommunestyre velger to medlemmer til representantskapet, og minst like mange varamedlemmer. Et av de to faste medlemmene bør være ordføreren. Ved valg til representantskapet gjelder reglene i kommuneloven kap. 7.
Representantskapet velger selv sin leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer i henhold til kommunelovens regler for valg til folkevalgte organer

Minst 5 av kommunene må være til stede for at Øst-Finnmarkrådet skal være vedtaksfør. Representasjonen følger valgperioden. Leder og nestleder velges for to år av gangen på rådsmøte i november måned.Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart som mulig på ordinært rådsmøte.

Stortingspolitikere fra Nord-Norgebenken, Fylkesrådsleder, Fylkesmannen kan inviteres til rådets møter og gis anledning til å informere om viktige saker. Rådmenn og daglig leder har møte-,tale og forslagsrett.

Styret/AU

Rådet har et arbeidsutvalg/styre bestående av 3 stk representanter og 5 vararepresentanter. Representantskapet sin leder og nestleder sammen med et medlem av representantskapet utgjør AU. I tillegg velges 5 varamedlemmer fra representantskapet. AU kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra representantskapet.

Representantskapet og Styret/AU ledelse består i dag av:

  • Wenche Pedersen, Styreleder
  • Rolf Laupstad, Nestleder
  • Alf Normann Hansen

Øst-Finnmarkrådets strategiplan

Rådet har utarbeidet en strategiplan som rulleres hvert 4 år. Som arbeidsdokument for administrasjonen utarbeides hvert år en virksomhetsplan med rådets hovedprioriteringer.

Last ned strategiplan for å se mer om hovedmål, delmål osv.