Uttalelse om endring i agnkvote

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse om endring i agnkvote

Øst-Finnmarkrådet med uttalelse om agnkvoter

Øst-Finnmarkrådet ser med bekymring på at Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har halvert agnkvoten for 2021, og at NFD vil gjennomføre høring om å avvikle hele agnkvoteordningen fra 2022.

Agnkvoteordningen ble innført i 2004 og har bidratt til at fiskere har fått kvalitets agn til lavest mulig pris. Utgangspunktet for ordningen er tuftet på den ulovfestede retten fiskere har til å fiske agn til eget forbruk. Ordningen blir administrert av Fiskernes Agnforsyning SA er basert på selvkostprinsippet. Den sørger for at agnforbrukere betaler samme pris i hele virkeområdet, fra den største til den minste havnen.

Fiskeflåten som bruker agn fisker hovedsakelig med line, og er en driftsform som kan utøves hele året. Kvalitet og pris på agnet vil være avgjørende faktorer for lønnsom drift mellom hovedsesongene.

I ett miljøperspektiv vil agn av god kvalitet som fisker godt bidra til færre turer på feltet med dertil mindre utslipp av skadelige miljøgasser.

Ved bortfall av egne kvoter til agn blir fiskerne nødt å kjøpe agn til markedspris. Man må regne med at agnpris kan bli 4 ganger så høy som i dag. Det er også viktig å skille mellom den kvaliteten fiskerne ønsker på agn, og den kvaliteten som tilbys i markedet som er ment for anvendelse til konsum og ikke egnet til å fange fisk. Det vil da være stor fare for at fiskerne som bruker agn vil legge om til andre driftsformer. Dette vil få store negative virkninger for industri som har rettet sin produksjon fra denne flåten.

Øst-Finnmarkrådet vil i denne sammenheng også påpeke det ansvar NFD har for å legge til rette for at fisket skal strekke seg over hele året, og gi helårige arbeidsplasser.

Ferskfiskordningen er en av ordningene som skal bidra til å fordele kvotene utover hele året for å gi helårig drift for fiskeindustrien. Lineflåten bidrar her med råstoff av høy kvalitet som er etterspurt i markedet. Om NFD skal lykkes med intensjonen i denne ordningen er det av avgjørende betydning at leverandørene av råstoff har best mulig forutsetninger for rasjonell og lønnsom drift.

Øst-Finnmarkrådet vil på det sterkeste anmode om at agnkvoteordningen består i framtiden, og at agnkvoter for 2021 forblir uendret i forhold til 2020.