Uttalelse: Gratis samisk barnehage utenfor tiltakssonen ingen god ide

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Uttalelse: Gratis samisk barnehage utenfor tiltakssonen ingen god ide

Tromsø kommune

Øst-Finnmarkrådet gjorde på sitt møte 15 November, vedtak om å støtte uttalelsen fra Ordførerne i Porsanger, Karasjok,Tana og Nesseby (Vedlegg), hvor de peker på;

«Regjeringens forslag i statsbudsjettet om gratis barnehage i tiltakssonen har en distriktspolitisk begrunnelse, og er et svært etterlengtet tiltak for å snu befolkningsutviklingen i Finnmark og Nord-Troms. Sametingets forslag om gratis barnehageplasser utenfor tiltakssonen vil som en høyst sannsynlig konsekvens redusere effekten av regjeringens tiltak i de samiske språkforvaltningskommunene.»

Øst-Finnmarkrådet arbeider målrettet overfor sentrale myndigheter for å styrke tiltakssonen, slik at den dramatiske reduksjonen i befolkningen, særlig i Øst-Finnmark, snur.

Det er derfor utrolig viktig at Sametinget og kommunene i Finnmark samordner sine tiltak overfor sentrale myndigheter, både når det gjelder å motvirke befolkningsnedgang og å øke bevilgningene knyttet til å være to- og trespråklige kommuner.

Øst-Finnmarkrådet støtter derfor ordførerne i de nevnte kommunene sine bekymringer knyttet til å binde opp så mye av framtidige sametingsbudsjett som kan fortrenger andre tiltak til samisk språk

Vadsø/Nesseby 25.11.22

Med Vennlig Hilsen
Øst-Finnmarkrådet

Wenche Pedersen                                                                  Trond Haukanes

Styreleder                                                                              Daglig Leder

Sign.                                                                                      Sign.