Nok kraft til industri og samfunn!

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Nok kraft til industri og samfunn!

Øst-Finnmarkrådet ber NVE ha som mål for denne prosessen at det skal gis konsesjon til minimum
2.000 MW med ny kraft. Dette er i tråd med Finnmark Fylkeskommunes innspill til Nasjonal Ramme
vedtatt i 2018. Videre ambisjonsnivå bør være at det nye linjenettet allerede nå må bygges så robust at det på sikt kan ta inn ytterligere kraftproduksjon uten at det nødvendigvis må gjennom nye
høringsprosesser og naturinngrep.

Les mer her: