Høringsuttalelse – Ny minerallov – NOU 2022:8

Forside > Aktuelt > Høring > Høringsuttalelse – Ny minerallov – NOU 2022:8

Til Fiskeri- og næringsdepartementet
v/næringsminister Jan Christian Vestre

Deres ref: Vår Ref: TH Sted/Dato: Nesseby/Vadsø 30.11.22

Høringsuttalelse – Ny minerallov – NOU 2022:8

Utredning og forslag til ny minerallov legger opp til store endringer tilknyttet fagområdet og forvaltningen tilknyttet dette. Men de største endringene er knyttet til hvem som skal få vederlag for bruk av områder for å utvinne av en eventuelle mineralressurs.

Øst-Finnmarkrådet mener utvalgets høringsforslag til ny minerallov er et positivt bidrag i
å styrke mineralnæringens verdiskapning innenfor bærekraftige rammer.
Mineralnæringen har lange historisk røtter i Finnmark og er har vært et viktig bidrag for at vi har fått bygget opp sterke lokalsamfunn i fylket. Mineralnæringen er også i dag en stor næring i Finnmark. Det finnes virksomheter både i Vest og Øst Finnmark som sysselsetter mange mennesker både direkte og indirekte. Mineraler fra Finnmark er, og vil bli, et viktige bidrag til det grønne skifte.
Når det er sagt så er det ikke tvil om at dette er en næring som har, og vil ha konsekvenser for andre næringer som bruker samme arealer. Derfor er det stor støtte blant kommunene i Øst-Finnmark at mineralnæringen må kompensere brukere og lokalsamfunn i form av et fastsatt vederlag og at man konsulterer urfolksrettighetene som er nedfelt i lovverket, før man igangsetter prosjekter.

For Finnmark sin del er det særlig kapitel 2.1.7 Forholdet til samiske rettigheter som vil kunne gi endringer som næringen, kommunene og deres innbyggere vil merke.

Øst-Finnmarkrådet er ikke imot at reindrifta og andre brukere av får et vederlag for at deres arealer blir brukt til leting og mineralutvinning. Men vi mener det vil være en uheldig forvaltning og få utilsiktede konsekvenser hvis FEFO settes til side som grunneier i mineralsaker. Vederlag til FEFO som grunneier kommer alle innbyggere i Finnmark til gode. Derfor bør vederlaget fremdeles kanaliseres gjennom FEFO og da eventuelt fordeles til de som skal tilgodesees gjennom den nye mineralloven.

Kommunens forvaltningsansvar og lokaldemokratiets skjønnsmessige vurderinger må heller ikke settes til side, eller svekkes i den nye mineralloven.

Med Vennlig Hilsen
Øst-Finnmarkrådet

Wenche Pedersen                                                                  Trond Haukanes

Styreleder                                                                              Daglig Leder

Sign.                                                                                      Sign.