Høring ; Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Høring ; Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth med den nye kvotemeldingen. Foto: Foto: NFD / David Berg Tvetene

Øst-Finnmarkrådet har leverte inn en høring til Næringskomiteen på Stortinget. Komiteen skal behandle meldingen i komiteen, før den sendes videre til Stortinget.
Her er kan du lese høringen vår

Høringsuttalelse i forbindelse med kvotemeldingen.

Kysten av Finnmark er svært avhengig av en velfungerende fiskerinæring. Som en av de få plassene i Norge så er Finnmark en region hvor man kan drifte med mindre kystfartøy hele året innenfor torskefiskeriene (torsk, hyse sei etc).  Derfor er kvotemeldingen særdeles viktig i forhold til bosetning og utvikling i regionen.

Øst-Finnmarkrådet er positiv til innretningen av kvotemeldingen. Den gir signaler om at man vil prioritere kystflåten, en flåtegruppe som kystsamfunnene i vår region er avhengig av for å ivareta en positiv bosetning og samfunnsutvikling.

Øst-Finnmarkrådet er positiv til at man gjeninnfører trålstigen og at man overfører kvote fra havfiskeflåten til kystflåten. Her kunne vi gjerne sett at meldingen gav kystflåten en enda større andel, og gjerne prioritere vår region. Dette også med tanke på vedtatt kvotereduksjon for 2024 , og samme signal for 2025.

Når det gjelder kvotemeldingen og fiskeindustrien så er Øst-Finnmarkrådet ikke fornøyd med at man ikke har kommet med konkrete tiltak som kan styrke den del av næringen. Det er helt nødvendig at regjeringen snarest kommer med konkrete tiltak som kan sikre bearbeiding på land. En styrking av fiskeindustrien og sikre råstofftilgangen, vil ha en stor betydning for våre kystsamfunn.

I den videre behandling av kvotemeldingen håper vi at det tas hensyn til regionens fiskeriavhengighet. Dette er særs viktig med hensyn på regjeringens mål om å styrke bosetningen lengst nord og øst i landet.

Med Vennlig Hilsen

Øst-Finnmarkrådet

Wenche Pedersen                                                                  Trond Haukanes

Styreleder                                                                              Daglig Leder

Sign.                                                                                      Sign.