Støtte til endringer av leveringspliktforskriften for plikttrålerne

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Støtte til endringer av leveringspliktforskriften for plikttrålerne
Øst-Finnmarkrådet stiller seg bak forslagene til endring i leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy.

Til:      Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark

Fylkesrådsleder i Nordland

Pliktkommuner i Nord-Norge

Interkommunale politiske råd i Nord-Norge

Nord Norge-Benken på Stortinget

Støtte til endringer av leveringspliktforskriften for plikttrålerne

Øst-Finnmarkrådet stiller seg bak forslagene til endring i leveringspliktforskriften fra de seks pliktkommunene Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, Skjervøy, Hammerfest og Vestvågøy.

Forslagene er basert på rapport fra NOFIMA rapport 1 2021: Hvordan kan pliktkvoter bidra til mer foredling.

Øst-Finnmarkrådet mener at plikttrålerne i svært liten grad har oppfylt formålsparagrafen i Leveringspliktforskriften[1] som sier at kvotene skal skape sysselsetting og verdiskapning i de tilgodesette kystsamfunn. Vi mener at de foreslåtte tiltak vil kunne gi bedre muligheter for etterlevelse av dette formålet.  I korte trekk går forslag til endring ut på følgende:

En ferskfiskordning for plikttrålerne, en dynamisk minstepris som utbudspris for omsetning og større fleksibilitet i rapporteringen av bearbeidingsplikt.

Forslagene vil, om de gjennomføres, kunne bidra til bedre tilgang av ferskt råstoff i andre halvår og derved mer helårig sysselsetting og bosetting i noen av de tilgodesette samfunn.

Ordningen må iverksettes og evalueres etter 2-3 år. Dersom ordningen ikke blir etterlevd eller fungerer etter sin hensikt må myndighetene revurdere hele pliktsystemet. Det må da til en mer omfattende justering. Ved inngang til en prøveordning bør det signaliseres hvilken konsekvens som må være påregnelig dersom resultatene uteblir.

Vi vil her vise til den omfattende rapporten som ble gitt av Riksrevisjonen og som var gjenstand for omfattende behandling i Stortingets kontroll og konstitusjonskomité. Kysten har behov for ferskt råstoff. Forutsigbar og mer helårlig leveranse av råstoff til landindustrien henger sammen med å kunne tilby stabile og attraktive arbeidsplasser.

Dersom trålerne ikke er i stand til å oppfylle intensjonene med pliktsystemet vil det være relevant å vurdere og overføre pliktkvoteandeler til annen flåte med målsetting om å innfri intensjonen i de tilgodesette kystsamfunnene. Eventuelt administrere kvoter i et system som sikrer mer helårig tilførsel av ferskt råstoff til kystsamfunn i Nord.