Uttalelse – Snøkrabben må skape aktivitet og sysselsetting på kysten

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse – Snøkrabben må skape aktivitet og sysselsetting på kysten
Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet har i en felles uttalelse bedt Regjeringen ved Nærings- og
Fiskeridepartementet om å sørge for at snøkrabbefisket skal kunne gi aktivitet på kysten, gjennom å avsette egen kvote som skal landes ubearbeid.

Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet er blitt gjort kjent med at det nå arbeides aktivt forå lukke snøkrabbefiske, basert på historiske rettigheter.  Da kan man innføre en fartøykvote som gjør at man får optimalisert fisket i forhold til marked og biologi. Isolert sett er dette bra. Man har da større muligheter for planlegging og oppbygging av et marked for fersk og levende snøkrabbe.
Men Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet ønsker ikke at fisket lukkes før fiskere og
landanlegg i vår region får sin rettmessige andel av dette fisket.
Forskere ved HI har i tidligere prognoser gjort anslag på at snøkrabbefisket har potensiale til å bli en større økonomisk ressurs enn hele de totale torskefiskeriene i Norge.

Det vil derfor være av svært stor økonomisk og sysselsettingsmessig betydning at denne resursen også kommer kysten til gode. På samme måte som innenfor kongekrabbenæringen, ser man for seg å kunne øke verdien betydelig per kg fisket snøkrabbe ved å ta den til lands og sende den fersk eller levende ut til markedet.

Øst-Finnmarkrådet og Vest-Finnmark Rådet ber derfor Regjeringen ved Nærings- og Fiskeridepartementet om å sørge for at snøkrabbefisket ikke lukkes før fiskeri- og sjømatnæringen langs kysten er sikret en betydelig andel av fremtidig kvotegrunnlag og verdiskaping.

Som prinsipp bør det legges til grunn at 50 prosent av TAC (total allowable catch) skal
allokeres for fartøy som leverer fangsten levende eller fersk til landanlegg på kysten.

Les hele uttalelsen her