Opprop – Krever bygging av 420 kV linja helt fram til Varangerbotn – ingen forbehold!

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Opprop – Krever bygging av 420 kV linja helt fram til Varangerbotn – ingen forbehold!
Tverrpolitisk krav; 420 kV linja skal bygges fra til Varangerbotn – vi godtar ingen forbehold!

Dette er en svært viktig sak for samfunnsutvikling, sikkerhet og beredskap i Øst-Finnmark, linja knytter denne delen av landet sammen med resten! Fylkesrådet i Troms og Finnmark, Nord-Norgebenken på stortinget (tverrpolitisk) og Øst-Finnmarkrådet på vegne av kommunene, godtar ikke forbehold og krever at Statnett fortsetter arbeidet med realisering av 420 kV linja helt fram til Varangerbotn som forutsatt.

Statnett besluttet i 2018 å gjenoppta arbeidet med å søke konsesjon for bygging av 420 kV linje mellom Adamselv (Lebesby kommune) og Varangerbotn (Nesseby kommune). Beslutningen ble fattet etter en lang prosess som innebar flere utredninger av kraftsituasjonen i Finnmark. Se rapport  Statnett – Næring og nett i Nord. Rapporten konkluderer med et behov for utbygging av 420 kV linje til Varangerbotn.

Som følge av dokumentert behov for 420 linja og de prosesser knyttet til saken i 2018 gå Statnett følgende begrunnelse for å gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknader på strekningen Skaidi – Adamselv:

–          nettet har mindre kapasitet enn forutsett,

–          lavere kostnad for bygging samt

–          forventing om forbruksvekst.

Vi kan ikke se at behovsbildet er endret! Det er derfor med overraskelse vi registrere at det synes som Statnett nå basere utbygging på at dette «bildet» skal være noe endret.

Følgende informasjon ligger på Statett sine hjemmesider om prosjektet:

«Ny 420 kV ledning fra Skaidi til Varangerbotn vil bli konsesjonssøkt todelt; første del fra Skaidi til Adamselv er begrunnet i forsyningssikkerhet og økt forbruksutvikling i Øst-Finnmark, mens siste del fra Adamselv til Varangerbotn vil utløses for å tilknytte konsesjonsgitt vind på Varangerhalvøya.»

Forbeholdet som gjelder bygging av Adamselv – Varangerbotn understøttes av epost til Troms og Finnmark fylkeskommune fra Statnett sin prosjektleder for utbyggingen (04.03.2021).

«KV 420 linja Adamselv (Lebesby)-Varangerbotn: Søknad og utbygging av en ny ledning avhenger av at vindkraftanleggene får sine konsesjoner, eller at det kommer inn andre aktører.»

Hverken i Statnett sitt brev til NVE (2018) eller utredninger (Nett i Nord) tas det forbehold om konsesjoner på vindkraft.

Vi kan ikke akseptere at det legges inn nye forbehold i saken, og at det dermed kan sås tvil om bygging av 420 kV linjen til Varangerbotn.

 

 

Signert, dato:

 

Fylkesrådet Troms og Finnmark fylkeskommune:

Bjørn Inge Mo (AP)

Anne Toril Eriksen Balto (SP

Karin Eriksen (SP)

Kristina Hansen (AP)

Bjarne Rohde (SV)

 

Øst-Finnmarkrådet:

Wenche Pedersen styreleder

 

Nord-norgebenken Stortinget:

FINNMARK

Geir Adelsten Iversen

Runar Sjåstad

Bengt Rune Strifeldt

Ingalill Olsen

Marianne Haukeland (1. vara)

 

TROMS

Cecilie Myrseth

Kent Gudmundsen

Per-Willy Amundsen

Sandra Borch

Martin Henriksen

Torgeir Knag Fylkesnes

 

NORDLAND

Eirik Sivertsen

Margunn Ebbesen

Willfred Nordlund

Kjell-Børge Freiberg

Åsunn Lyngedal

Jonny Finstad

Siv Mossleth

Hanne Dyveke Søttar

Mona Fagerås