Høringsuttalelse – NOU 2020:15 Det handler om Norge

Forside > Aktuelt > Høring > Høringsuttalelse – NOU 2020:15 Det handler om Norge
Victor Norman. Foto BT

Leder av Demografiutvalget, Victor Norman

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NOU 2020:15 «Det handler om Norge -
Bærekraft i hele landet» ute på høring. Utvalget ble ledet av Victor Norman og ble overlevert Regjeringen i Desember 2020.

Kommunene i Øst-Finnmark er i liket med de fleste kommuner i Nord Norge i ferd med å miste sin unge befolkning. Dette er dramatisk for samfunnsutviklingen lokalt, men også
nasjonalt. Det at et slik geopolitisk viktig område for Norge er i ferd med å miste sin
befolkning, vil kunne ha sikkerhetspolitiske utfordringer for nasjonen.
Det paradoksale er at landsdelen ikke mangler naturresurser og muligheter for
næringsutvikling, men mangler mennesker til å utnytte potensialet.
Det er derfor maktpåliggende for sentrale myndigheter å sette i gang tiltak som kan snu
flyttestrømmen og stimulere unge mennesker til å satse i nord.

Øst-Finnmarkrådet vil derfor komme med forslag til konkrete tiltak som vi mener vil kunne
bidra til å snu den negative utviklingen.

Blant annet har vi foreslått:

o Styrke ordningen med nedskriving av studielån og tiltak som stimulerer næringslivet.
o Gratis barnehageplass og SFO i tiltakssonen i Troms og Finnmark.

o Prosjekt «tilflyttingskommune». Prosjekt som bør støttes økonomisk fra kommunaldepartementet gjennom for eksempel husbanken.

o Prøvebo prosjekter. Et offentlig støttet prosjekt hvor man skal kunne «prøvebo» en kommune i distriktet i en periode for å se hvordan man trives og kan tenkes å etablere seg.

o Videregående utdannelse. Forslag: Alle elever som må reise bort for å få gjennomført sin videregående skole (bo på hybel) skal ha tilrettelagt hybel med oppfølging av voksenkontakt. Kostnader for å
bo borte fra eget hjem, skal ikke gi større utgifter for eleven og pårørende, enn for en elev som kan bo hjemme.

Les om alle forslag fra Øst-finnmarkrådet her: